Polityka prywatności - CDI konsultanci budowlani
POLITYKA PRYWATNOŚCIGRUPY PRZEDSIĘBIORSTW CDI KONSULTANCI BUDOWLANI  ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO: WWW.CDI.NET.PL CO TO JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI? Tak jak dbamy abyś w zrealizowanych przez nas inwestycjach deweloperskich mógł czuć się komfortowo i bezpiecznie, podobnie dbamy także, aby Twoje dane osobowe były zabezpieczone, wykorzystywane w sposób zgodny z prawem oraz Twoją wolą i abyś czuł się komfortowo z tym, że jesteśmy ich administratorem. Polityka Prywatności ma służyć zwiększeniu Twojej wiedzy na temat tego co się dzieje z danymi, które mamy od Ciebie.  Poniżej postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które możesz chcieć zadać. Polityka jest więc informacją na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez podmioty (spółki) z grupy przedsiębiorstw Grupa CDI od Ciebie w związku z nabywaniem nieruchomości od spółek z Grupy CDI, korzystaniem z usług podmiotów z Grupy CDI, zapytaniami kierowanymi do podmiotów z Grupy CDI, procesem ofertowania. Dotyczy to także danych przekazywanych w związku udziałem w wydarzeniach organizowanych przez podmioty z Grupy CDI, udziałem w procesie rekrutacji pracowników podmiotów z Grupy CDI, subskrypcją Newslettera lub innych kanałów informacji o produktach i usługach podmiotów z Grupy CDI, wymianą korespondencji etc., w tym w szczególności w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.   Polityka Prywatności ma charakter informacyjny - nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13  RODO). KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, w szczególności w zakresie działalności marketingowej grupy CDI, jest CDI Konsultanci Budowlani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy  (Pl. Kościelecki 3, 85-033 Bydgoszcz) – dalej także jako „CDI Konsultanci Budowlani”, „Spółka” albo „My”). Odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych przy poszczególnych inwestycjach (realizacjach), w tym w zakresie zawierania oraz wykonywania umów są spółki celowe utworzone dla konkretnych projektów, w tym  projektów budowlanych, dla realizacji programu zamiany mieszkania „Stare na nowe” lub zakupu mieszkania z gwarancją najmu.W grupie CDI znajdują się następujące spółki: CDI KB, CDI2, CDI3, CDI4, CDI5, CDI6, CDI7, CDI8. Umowy, o których mowa powyżej to w szczególności umowy związane z procesem budowlanym (np. umowy inwestorskie, o prace budowlane, zlecenia) zawierane z kontrahentami danej spółki celowej na potrzeby danej inwestycji oraz umowy sprzedaży lokali (umowy rezerwacyjne, umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży lokalu, umowy sprzedaży lokalu) zawierane z klientami – nabywcami lokali, umowy na zarządzanie najmem oraz umowy najmu. JAK MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ WAS DANYCH OSOBOWYCH? W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami, pisząc do wyznaczonego przez nas Pełnomocnika ds. Ochrony Danych pod adresem: CDI Konsultanci Budowlani, 85-033 Bydgoszcz, Pl. Kościeleckich 3 (z dopiskiem:  „Pełnomocnika ds. Ochrony Danych”), lub pisząc na adres e-mail: rodo@cdi.net.pl . SKĄD MACIE MOJE DANE? CZY MUSZĘ JE WAM PODAWAĆ? Dane osobowe dostaliśmy od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego z naszej stronie internetowej - www.cdi.net.pl lub poprzez kontakt z nami w inny sposób.  W każdym z tych przypadków właściwy podmiot z grupy CDI będzie administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku takiego kontaktu (w szczególności kontakt telefoniczny, wizyta w którymś z punktów sprzedaży lokali itp.) Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane. Jest konieczne na przykład do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy, takiej jak umowa rezerwacyjna, czy umowa deweloperska. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić Cię o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody). Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego kontrahenta Twoje dane mogliśmy również uzyskać od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, z którym współpracujesz, który wyznaczył Cię jako osobę kontaktową w zakresie zawartej umowy przez właściwą spółkę z grupy CDI. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ORAZ W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE?Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od okoliczności przetwarzania Twoich danych. I tak:1. Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w celu jej zawarcia (w zakresie czynności zmierzającej do zawarcia umowy – np. przedstawienie Ci indywidualnej oferty zakupu lokalu po przeanalizowaniu Twoich wytycznych) i następnie wykonania tej umowy (np. zbycie lokalu i ustanowienie odrębnej własności, ewentualne rozpoznawanie Twoich reklamacji i roszczeń z tytułu rękojmi).2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (np., przesłaniu faktur);- wykonywania umów z naszymi kontrahentami (np. podwykonawcami), gdzie jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie jej wykonania;- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy, prowadzonym projektem budowlanym albo zainteresowaniem ofertą grupy CDI;- obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych przez spółki z grupy CDI umów.Administratorzy, którzy są częścią grupy przedsiębiorstw (czyli w naszym wypadku spółki z grupy CDI), mogą mieć prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów lub pracowników.3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:- prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail lub kontaktowaniu się z Tobą na podany numer telefonu, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. w szczególności nowych inwestycjach oraz ofertach sprzedaży lokali.Masz prawo Twoją zgodę cofnąć (odwołać) w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres: rodo@cdi.net.pl.Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie cofniesz na to zgody.4. Przepisy prawa wymagają w pewnych sytuacjach od nas przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz przepisy podatkowe i rachunkowe. JAKIE UPRAWNIENIE MI PRZYSŁUGUJĄ? Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Jeżeli otrzymujesz określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny (tzw. Newsletter), możesz w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, robiąc to zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. Masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;c. wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania;d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;c. my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, jako osobie, której dane dotyczą - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez nas odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś do nas, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z nami w sposób wskazany wyżej, tj. poprzez Pełnomocnika ds. Ochrony Danych.   Poinformujemy o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonaliśmy na Twoje żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. CZY PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA MOJE PRAWA? Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów), ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich zainteresowania (w oparciu np. o deklarowany metraż, okolicę, rodzaj lokalu, którym są zainteresowani). KOMU PRZEKAZUJECIE MOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe udostępniamy naszym kontrahentom, w ramach realizowanych na nasze zlecenie inwestycji budowlanych (na przykład Twoje dane możemy przekazać architektowi odpowiedzialnemu za wykonanie projektu budowlanego, generalnemu wykonawcy).Twoje dane udostępniamy dostawcy usługi email-marketing, za pośrednictwem którego rozsyłamy do Ciebie informacje o naszej bieżącej działalności. W ramach tej usługi masz możliwość rezygnacji z subskrypcji z naszego newslettera. Ponadto Twoje dane są udostępnianie dostawcom usług, z których korzystają spółki z grupy CDI.Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.Uszczegóławiając to co napisaliśmy powyżej, Twoje dane przekazujemy: 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:a) podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;b) podmiotom zarządzającym naszymi nieruchomościamic) naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych lokali i naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;d) podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług, usuwaniu usterek, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;  e) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;b) podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur w terminie;c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.   Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania danej umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.   Możemy udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.  JAK DŁUGO PRZECHOWUJECIE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania: 1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Ciebie z nami – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w tym przez czas trwania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady; 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas:  a) przez czas wykonywania obowiązków;b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lubc) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych; 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas:a) marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego;  b) zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;  c) dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Twojej zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Twoje dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Ciebie zgody.  CHCIAŁBYM DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O AUTOMATYCZNYM GROMADZENIA DANYCH, PLIKACH COOKIES, DANYCH EKSPLOATACYJNYCH ORAZ NARZĘDZIACH GOOGLE. Podczas korzystania z naszych stron internetowych, dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) możemy m. in.:a. Dostosować funkcjonowanie strony internetowej do Twoich potrzeb.b. Wyeliminować konieczność logowania się przy każdej wizycie na stronie internetowej (w przypadku obszarów dla zarejestrowanych użytkowników/klientów).c. Zapamiętywać Państwa ustawienia z sesji na sesję.d. Zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo strony internetowej.e. Spersonalizować stronę internetową zgodnie z Twoimi potrzebami i umożliwić użytkownikom szybsze znajdowanie potrzebnych informacji.f. Stale udoskonalać stronę internetową z myślą o jej użytkownikach.g. Zwiększać efektywność działań marketingowych. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. W trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, korzystamy z trzech rodzajów plików Cookies: sesyjnych, stałych oraz marketingowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki marketingowe to „ciastka” zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na naszej stronie internetowej. Używane są one przez nas głównie w celach remarketingowych. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Od momentu połączenia się użytkownika ze stroną internetową, w logach systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z ze stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Możemy korzystać z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików Cookies anonimowe informacje o naszych stronach internetowych odwiedzanych przez Ciebie. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Dodatkowo, możemy korzystać z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google. Nasza strona internetowa, wykorzystując funkcję „podobni odbiorcy”, działa w obrębie systemu Google AdWords i sprawdza, jak w ostatnich trzydziestu dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddają te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, aby określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie Google AdWords znajduje grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania, jak osoby z naszej listy remarketingowej. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia. Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy”, nasza strona internetowa nie gromadzi za pośrednictwem plików Cookies Państwa danych osobowych, a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – użytkownik pozostaje anonimowy. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w sposób określony w pkt 6.5 powyżej. Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.  JAK ZABEZPIECZACIE MOJE DANE OSOBOWE? Dokładamy starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail Pełnomocnika ds. Ochrony Danych podany  wyżej. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,- dokładne i aktualne,- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,- bezpiecznie przechowywane,- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. Stosujemy odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad naszej polityki w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.  CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?Tak, możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie nasze aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej.    Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 01.08.2020r.